CHEEMENI,ST.ANTONY, CHEEMENI

 • Address: Cheemeni PO - 671 313
 • Website:
 • E-mail:
 • Phone: 0467 2251617
 • Established Date:2008
 • Forane: Kanhangad, Kanhangad
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units 
Families139
From To Name Designation Home Parish
18/05/2008 23/05/2009 Fr. Ittiyappara Sebastian VICAR KARIKKOTTAKKARI
24/05/2009 12/05/2012 Fr. Alappattu John PRO-VICAR MALOME
13/05/2012 18/05/2013 Fr. Mulangattil Ignatius VICAR RAYAROME
19/05/2013 29/08/2015 Fr. Kovattu George VICAR PAISAKARY
30/08/2015 13/05/2018 Fr. Chakkananikal Scaria VICAR PALAVAYAL
15/05/2022 13/05/2023 Fr. Karukamalil Joseph VICAR PALAVAYAL
14/05/2023 Continuing... Fr. Thekkel Andrews VICAR ARYAPARAMBA • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us