സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് ആയി അഭിവന്ദ്യ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് ആയി അഭിവന്ദ്യ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us