ബഹു. ജോൺ വടക്കുംമൂലയിൽ അച്ചൻ ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ന് നിര്യാതനായി

ബഹു. ജോൺ വടക്കുംമൂലയിൽ അച്ചൻ ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ന് നിര്യാതനായി. മൃതശരീരം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൃതസംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ അച്ച ന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചാൻസലർ • 0091-490 2341058(R),
  0091-490-2344977(Personal),
  091-490-2342440 (curia)
 • 0091-490 2341412
 • curiaadtly@gmail.com
 • P.B.No.70, Tellicherry-670101

Surveys and Opinions

 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1
 • Sample Survey 1

Quick Message


Follow Us